Algemene voorwaarden 'gebruik en verkoop

Site-redacteur

Site web édité par TDLS – Wavy
34A Rue des Vinaigriers
75010 Paris
France
Tél. : + 33 (0)1 86 26 12 12

TDLS is een SAS met een kapitaal van 2310,64 €
Siren : 821 583 713 - APE : 7490B - RCS : 821 583 713 R.C.S. Paris
N° déclaration CNIL :

Redactioneel manager

Victor Lebeau - Algemeen Directeur

9 Madeleineboulevard

75001 Parijs
Frankrijk
Telefoon: + 33 (0)1 86 26 12 12

Hosting

De site wordt gehost door Webflow, Inc.

Webflow, Inc.
398 11e straat, 2e verdieping
San Francisco, CA 94103

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Dit document stelt de algemene voorwaarden voor de inschrijving op de dienst voor die worden gepubliceerd door TDLS, een SAS met een kapitaal van 2.310,64 euro waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 34 A, rue des Vinaigriers - 75010 Parijs, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 821583713, hierna de "Dienstverlener" genoemd. Het abonnement op de Dienst, zoals gedefinieerd in artikel 1, vereist de aanvaarding van deze voorwaarden door elke schoonheidsspecialist en/of gezondheidsinstelling die dan als Klant zal worden beschouwd en hierna als "Klant" zal worden aangeduid. Het contract bestaat uit de Tariefvoorwaarden en deze Algemene Verkoopvoorwaarden (samen het "Contract").

Preambule

De Dienstverlener is een onderneming die zich bezighoudt met de publicatie van software en in het bijzonder van de Applicatie die het onderwerp is van dit contract (de "Applicatie") waardoor zijn Klanten kunnen profiteren van een online kassa, software voor het beheer van de planning, het verzamelen van statistieken, het beheer van de voorraden en het versturen van sms-herinneringen voor afspraken.

De Dienstverlener biedt ook een Website aan die onder dit contract valt (de "Website") waardoor zijn Klanten kunnen profiteren van een Website, het beheer van een Facebook-pagina (1 publicatie per week) en het versturen van SMS-berichten.

De klant wil graag gebruik maken van de diensten van de dienstverlener. De Klant wenst dus toegang te krijgen tot de Applicatie en/of de Website. De Klant erkent dat hij (i) een nauwkeurige en schriftelijke analyse van zijn behoeften heeft gemaakt, (ii) van de Dienstverlener alle nodige informatie heeft ontvangen waarvan het belang doorslaggevend is voor zijn instemming, (iii) de details van de essentiële kwaliteiten van de dienst heeft ontvangen die hem in staat stellen de geschiktheid van de Dienst voor zijn behoeften te beoordelen. De Klant erkent dat het commerciële voorstel van de Dienstverlener wordt beschouwd als een uiting van zijn behoeften.

De partijen kwamen vervolgens op die dag bijeen en kwamen de voorwaarden van dit contract overeen, waarvan de bijlagen integraal deel uitmaken (het "Contract").

Het is als volgt overeengekomen en overeengekomen:

Artikel 1: Definities

De termen met een hoofdletter in de overeenkomst hebben de onderstaande betekenis:

"Beheerder": werknemer of beheerder van de klant, met toegang tot de backoffice van de applicatie en verwijzing naar de Service Provider.

"Applicatie": de applicatie die ontwikkeld is door de Service Provider die eigenaar is van de applicatie en die op maat gemaakt zal worden voor de Klant. De term Applicatie omvat het SaaS-platform dat online toegankelijk is.

"Contract": deze overeenkomst en de daarin opgenomen schema's

"Dienst(en)": de door de Applicatie en de Website aangeboden diensten (alle functionaliteiten), ontwikkeld door de Dienstverlener of waarvoor de Dienstverlener een licentie heeft afgesloten, verbindt de Klant zich ertoe de algemene voorwaarden voor het gebruik van deze Diensten te respecteren en te doen naleven.

"Website": site ontwikkeld door de Service Provider die er eigenaar van is en die gepersonaliseerd zal worden voor de Klant.

"Facebook Page Management": service die door de Service Provider wordt aangeboden en die gericht is op het bereiken van één gepersonaliseerde publicatie per week voor de Facebook-pagina van de klant.

Artikel 2: Doel van de overeenkomst

Het doel van de Overeenkomst is het definiëren van de voorwaarden die van toepassing zijn op de levering door de Service Provider aan de Klant van de Applicatie die toegankelijk is in SaaS-modus en de bijbehorende Diensten, evenals de implementatie door de Service Provider van een Klantspecifieke Website die toegankelijk is via een browser.

De Service Provider verleent de Klant die, onder de strikte voorwaarden van deze Overeenkomst, een recht op toegang en gebruik van de in Bijlage A vermelde Toepassingsdiensten gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst.

Het doel van deze Overeenkomst is ook om de Applicatie aan te passen met behulp van de elementen die door de Klant worden doorgegeven.

De Klant mag de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

Voor de goede uitvoering van deze voorwaarden verbindt de Klant zich ertoe de Dienstverlener zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn correspondentieadres (e-mail of postbus). De Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van het verzuim van de Opdrachtgever om de Dienstverlener van een dergelijke wijziging op de hoogte te stellen.

Artikel 3: Beschrijving van de diensten

De Applicatie en Diensten die toegankelijk zijn in SaaS-modus geven de Klant toegang tot :

 • een kassasoftware om facturen te genereren en betalingen en ontvangsten te berekenen;
 • het beheer van de klantenbestanden van de klant;
 • de programmering van de verzending van SMS, zodat de klant zijn klanten kan herinneren aan een reservering of andere informatie over het beheer van de voorraden van de klant;
 • planningsbeheer .

L’Offre Marketing Wavy propose au Client :

 • Een gepersonaliseerde website;
 • Het beheer van de Facebook-pagina;
 • het programmeren van de verzending van SMS-berichten. Met deze dienst kunt u gegroepeerde SMS-berichten versturen en de klanten of klantencategorie selecteren waarnaar een SMS wordt verstuurd.

De Klant heeft de mogelijkheid gehad om zich vertrouwd te maken met de Applicatie en de Websites van de Service Provider alvorens de Overeenkomst te ondertekenen en erkent dat deze overeenkomen met zijn behoeften.

Artikel 4: Toegang tot de aanvraag

4.1 Klanteninformatie

De Applicatie is online beschikbaar en vereist daarom een internetverbinding voor de werking ervan.

De Klant moet dus toegang hebben tot het internet, en de nodige apparatuur om zich met het internet te verbinden.

De Klant verklaart zich bewust te zijn van de hieronder beschreven kenmerken en beperkingen van het internet:

 • Dat de gegevensoverdracht op het internet alleen uit technisch oogpunt relatief betrouwbaar is, omdat ze op heterogene netwerken met verschillende kenmerken en technische capaciteiten circuleren. Hierdoor kan niemand de goede werking van het internet garanderen;
 • Dat de Service Provider belangrijke maatregelen heeft genomen om de toegang tot de Applicatie te beveiligen volgens een middelenverbintenis, maar dat gegevens die op het internet circuleren aan verduistering onderhevig kunnen zijn en dat de mededeling van wachtwoorden, vertrouwelijke codes en meer in het algemeen alle gevoelige informatie door de Klant op eigen risico wordt gedaan;
 • Dat het de verantwoordelijkheid van de Klant is om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software die op zijn servers is opgeslagen, te beschermen tegen besmetting door virussen en tegen pogingen om via de toegangsdienst in zijn computersysteem binnen te dringen door derden.

Als gevolg van het voorgaande, en met volledige kennis van de kenmerken van het internet, ziet de Klant af van de aansprakelijkheid van de Dienstverlener, behalve in geval van niet-nakoming van zijn middelenverplichting, met betrekking tot een of meer van de hierboven vermelde feiten of gebeurtenissen.

Alle kosten die nodig zijn om de Klant aan te sluiten op het internet en om de Applicatie te gebruiken zijn volledig voor rekening van de Klant.

De Klant erkent dat hij door de Dienstverlener voldoende is geïnformeerd over de computeromstandigheden die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Diensten en dat de gevraagde Diensten in overeenstemming zijn met zijn verwachtingen.

4.2 Opleiding

De Service Provider zal de Klant een één (1) uur durende lange afstandstraining geven.

Naast deze aangeboden opleiding kan voor elk verzoek om aanvullende opleiding een schatting worden gemaakt.

4.3. Beheerdersaccount

De Klant heeft toegang tot de backend van de Applicatie vanaf elke computer met behulp van de door de Service Provider verstrekte identifiers (login, wachtwoord), waarbij de Klant deze identifiers zelf kan wijzigen. Deze beheerdersruimte geeft toegang tot de administratie- en beheersparameters van de Applicatie, waardoor de Klant in het bijzonder de mogelijkheid heeft om de informatie van de Klant te wijzigen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

De Klant wijst een Administrator aan die als interface tussen de Dienstverlener en de Klant zal fungeren en die het bevoorrechte aanspreekpunt van de Dienstverlener zal zijn. Deze Administrator moet een medewerker of functionaris van de klant zijn.

De gegevens die voor de beheerderstoegang worden aangemaakt zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om zijn identificatoren geheim te houden en ze in geen enkele vorm bekend te maken. Alleen de medewerkers van de Klant mogen de codes hebben en de Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik van de Applicatie op basis van zijn identificatoren. Aangezien de persoonsgegevens toegankelijk zijn via de Applicatie, verbindt de Klant zich ertoe de toegang tot deze gegevens te beschermen en de gebruiksvergunningen binnen zijn bedrijf te beperken.

De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze identificatoren. Zij zorgt ervoor dat geen enkele andere persoon die niet door de Service Provider is geautoriseerd, toegang heeft tot de administratoraccount van de Applicatie. In het geval dat de Klant weet dat een andere persoon toegang heeft tot deze account, zal de Klant de Dienstverlener hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

In geval van diefstal of verlies van identificatoren zal de Klant de Dienstverlener onmiddellijk op de hoogte brengen.
De Klant wordt geïnformeerd dat het gebruik van de door GOOGLE LLC ontwikkelde Chrome-browser wordt aanbevolen voor de toegang tot de backend.

Cliënt draagt zorg voor de naleving van dit contract en de TOS van de Applicatie voor alle personen aan wie hij toegang tot de backend verleent.

Artikel 5: Beschikbaarheid van de aanvraag

De Service Provider stelt de Applicatie 24 uur per dag, 7 dagen per week en 7 dagen per week via het internet ter beschikking van de Klant, op basis van een middelenverbintenis en met uitzondering van de onderhoudsperiodes.

De Service Provider draagt zorg voor het onderhoud van de Applicatie om eventuele technische afwijkingen in de Applicatie die niet zijn veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de Applicatie te corrigeren. Het onderhoud betreft alleen het blokkeren van bugs, d.w.z. bugs die de toegang tot de Applicatie verhinderen of het gebruik van de Services verhinderen. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat niet-blokkerende bugs niet noodzakelijkerwijs zullen worden gecorrigeerd.

De Klant zal de Dienstverlener per e-mail op de hoogte brengen zodra hij de bug opmerkt. De Service Provider verplicht zich om binnen twee (2) werkdagen onderhoud te plegen aan een blokkerende bug. De e-mail wordt in aanmerking genomen op de dag dat hij aankomt als hij tussen 9 en 18 uur 's ochtends aankomt.

De Klant verbindt zich ertoe om nauwkeurige en gedetailleerde informatie te verstrekken over de aangetroffen bug en zijn omstandigheden en zal de Dienstverlener niet aansprakelijk stellen voor een gebrek aan stiptheid in geval van gedeeltelijke informatie of om de beëindiging van het Contract te vragen op deze enige basis.

De Service Provider behoudt zich het recht voor om de Applicatie en de Website bij te werken en functionele wijzigingen aan te brengen op elk moment dat de toegang tot de Diensten tijdelijk niet beschikbaar is. De Cliënt wordt vierentwintig (24) uur van tevoren op de hoogte gebracht via zijn administratoraccount.

De Klant wordt ook gewaarschuwd voor technische risico's en toegangsonderbrekingen die zich voor alle online diensten kunnen voordoen. Bijgevolg kan de Dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onbeschikbaarheid of vertraging van de Diensten, veroorzaakt door het internetnetwerk of door defecte hardware of software in de lokalen van de Klant.

Bovendien kan de Dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld indien de onbeschikbaarheid wordt veroorzaakt door derden (host, gebruiker...) en is zijn aansprakelijkheid uitgesloten voor een onbeschikbaarheid van minder dan achtenveertig (48) uur.

De Service Provider verbindt zich ertoe om regelmatig controles uit te voeren om de Klant een redelijke garantie te bieden dat hij in staat zal zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicatie onder de voorwaarden die in dit document worden beschreven.

Artikel 6: Toegang tot de Website

6.1 Klanteninformatie

De website is online beschikbaar en vereist daarom een internetverbinding voor de werking ervan.

De Klant moet dus toegang hebben tot het internet, en de nodige apparatuur om zich met het internet te verbinden.

De Klant verklaart zich bewust te zijn van de hieronder beschreven kenmerken en beperkingen van het internet:

 • Dat de gegevensoverdracht op het internet alleen uit technisch oogpunt relatief betrouwbaar is, omdat ze op heterogene netwerken met verschillende kenmerken en technische capaciteiten circuleren. Hierdoor kan niemand de goede werking van het internet garanderen;
 • Dat de Dienstverlener belangrijke maatregelen heeft genomen om de toegang tot de website te beveiligen volgens een middelenverbintenis, maar dat gegevens die op het internet circuleren aan verduistering onderhevig kunnen zijn en dat de communicatie van wachtwoorden, vertrouwelijke codes en meer in het algemeen alle informatie met een gevoelig karakter door de Klant op eigen risico wordt gedaan;

Als gevolg van het voorgaande, en met volledige kennis van de kenmerken van het internet, ziet de Klant af van de aansprakelijkheid van de Dienstverlener, behalve in geval van niet-nakoming van zijn middelenverplichting, met betrekking tot een of meer van de hierboven vermelde feiten of gebeurtenissen.

Alle kosten die nodig zijn om de Klant aan te sluiten op het internet en om de Website te gebruiken zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.

De Klant erkent dat hij door de Dienstverlener voldoende is geïnformeerd over de computeromstandigheden die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Diensten en dat de gevraagde Diensten in overeenstemming zijn met zijn verwachtingen.

6.2. Beheerdersaccount

Via dit beheerdersgedeelte heeft de Service Provider toegang tot de website om de gegevens van de aangeboden diensten en de identiteit van zijn medewerkers te personaliseren.

Artikel 7: Beschikbaarheid van de website

De Service Provider stelt de Website 24 uur per dag en 7 dagen per week ter beschikking van de Klant, toegankelijk via het internetnetwerk, volgens een middelenverbintenis en met uitzondering van de onderhoudsperiodes.

De Service Provider zorgt voor het onderhoud van de Website om eventuele technische afwijkingen van de Website te corrigeren.

De Klant zal de Dienstverlener per e-mail op de hoogte brengen zodra hij de bug opmerkt. De Service Provider verplicht zich om binnen twee (2) werkdagen onderhoud te plegen aan een blokkerende bug. De e-mail wordt in aanmerking genomen op de dag dat hij aankomt als hij tussen 9 en 18 uur 's ochtends aankomt.

De Service Provider behoudt zich het recht voor om de Website bij te werken en functionele wijzigingen aan te brengen op elk moment dat de toegang tot de Diensten tijdelijk niet beschikbaar is. De Klant wordt 24 uur van tevoren geïnformeerd.

De Klant wordt ook gewaarschuwd voor technische risico's en toegangsonderbrekingen die zich voor alle online diensten kunnen voordoen. Bijgevolg kan de Dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onbeschikbaarheid of vertraging van de Diensten, veroorzaakt door het internetnetwerk of door defecte hardware of software in de lokalen van de Klant.

Bovendien kan de Dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld indien de onbeschikbaarheid wordt veroorzaakt door derden (host, gebruiker...) en is zijn aansprakelijkheid uitgesloten voor een onbeschikbaarheid van minder dan achtenveertig (48) uur.

De Service Provider verbindt zich ertoe om regelmatig controles uit te voeren om de Klant een redelijke garantie te bieden dat hij in staat zal zijn om toegang te krijgen tot de Website onder de voorwaarden die hierin zijn vastgelegd.

Artikel 8: Gebruik van de "SMS-verzend"-dienst

8.1 Naleving van de geldende regelgeving

De Klant verbindt zich ertoe om de geldende reglementering inzake de verzending van promotionele sms'en na te leven, afhankelijk van de locatie van de eindontvanger. In het bijzonder en zonder exclusief te zijn:

8.2 Responsabilités et Garanties de Wavy

Wavy garantit au Client la bonne execution du service « envoi de SMS » dans le respect des présentes conditions générales d’utilisation, sauf cas de force majeure.

L’indemnité éventuellement due par Wavy au Client, en raison de l’engagement de la responsabilité de Wavy ou de ses partenaires, au titre de l’exécution des présentes ne pourra excéder le prix versé par le Client en contrepartie du Service à l’origine de ladite responsabilité.

Wavy ne contrôle pas systématiquement le contenu des SMS envoyés par le Client à ses destinataires finaux, ni la liste finale des destinataires finaux. Le contenu des SMS et la liste des destinataires finaux restent la responsabilité du Client. En aucun cas Wavy ne peut être tenu responsable de préjudices consécutifs à l’envoi de SMS par le Client lui même et ce à quelque titre que ce soit.

En outre, Wavy ne garantit pas au Client les retombées économiques, d’information ou d’image attendues par le Client au titre de l’envoi de SMS dans le cadre du service « envoi de SMS »

8.3 Verantwoordelijkheden en garanties van de klant

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de SMS-berichten die naar zijn lijst van eindontvangers worden gestuurd in het kader van de "verzendende SMS"-dienst.

De Klant kan aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Algemeen Reglement voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (GDPR) of enige andere wettelijke of reglementaire bepaling of voortvloeiend uit een toepasselijk internationaal verdrag.

Le Client garantit Wavy de tout préjudice, de toute réclamation et de tout recours de tiers résultant d’une violation, par le Client, des présentes Conditions Générales d’Utilisation, du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ou de toute autre disposition légale, règlementaire ou résultant d’une convention internationale applicable.

Artikel 9: Eigendom van de door de Applicatie gecreëerde en/of in de Applicatie voor de Klant geïntegreerde gegevens

De Klant blijft de enige eigenaar van de gegevens die hij in de Applicatie invoert of die met de gegevens van zijn klanten worden aangemaakt. De Service Provider heeft geen toegang tot deze gegevens en mag er geen gebruik van maken zonder toestemming van de Klant.

De Klant verbindt zich ertoe enkel wettelijke gegevens in te voeren die niet in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden.

De Klant garandeert de Dienstverlener tegen elk gegrond verhaal tegen het gebruik van deze gegevens (namaak, oneerlijke concurrentie, schending van de rechten van derden, enz.

Le Client autorise expressément le Prestataire à héberger lesdites données sur le serveur choisi librement par le Prestataire. L’hébergeur choisi est Wavy. Le Client peut accéder aux conditions générales et de sécurité de Wavy sur simple demande.

Gedurende de looptijd van het contract kan de Service Provider vrijelijk beslissen om de gegevens op een andere server te hosten (technische verbeteringen of wegens ruimtegebrek) met behoud van dezelfde voorwaarden met betrekking tot de beveiliging van de gegevens. Hij zal de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

De Service Provider verleent de Klant een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar recht om de Diensten te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst.

Deze Overeenkomst verleent geen eigendomsrechten op de Applicatie of de Website. De tijdelijke levering van de Diensten kan niet worden beschouwd als de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan de Klant.

De Klant verbindt zich ertoe de Applicatie en de Website alleen te gebruiken in overeenstemming met zijn behoeften. Deze licentie wordt enkel en alleen verleend om de Klant toe te laten de Diensten te gebruiken in het kader van zijn professionele activiteit, met uitsluiting van elk ander doel in overeenstemming met het beoogde doel.

De Klant verbiedt ten strengste elk ander gebruik, in het bijzonder elke aanpassing, wijziging, vertaling, regeling, verdeling, decompilatie, zonder dat deze lijst beperkend is. In het algemeen zal de Klant zich ervan onthouden om tussenbeide te komen of een derde partij te laten ingrijpen in de Aanvraag of de Website. Het onderhoud wordt uitsluitend door de Service Provider uitgevoerd.

Voorts is het de Klant verboden enig element van de Applicatie of enige documentatie die daarop betrekking heeft te reproduceren of te kopiëren, op welke wijze dan ook, in welke vorm en op welk medium dan ook.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

10.1. Aansprakelijkheid van de dienstverlener

De Dienstverlener verbindt zich er door middel van middelen toe om ervoor te zorgen dat de Applicatie en de Website toegankelijk zijn onder de voorwaarden die in dit Contract zijn vastgelegd en verbindt zich ertoe om elke tekortkoming van de Dienstverlener binnen achtenveertig (48) uur te verhelpen.

Indien één van de twee meer dan drie (3) uur per dag (werkdag en werkuren, d.w.z. tussen 8.30 uur en 20.00 uur) niet beschikbaar is om een onvoorziene reden die niet te wijten is aan overmacht, noch aan een derde, noch aan een fout van de Klant, wordt het abonnement zonder meerprijs met vierentwintig (24) uur verlengd.

Als onderaannemer van de Klant voor de verwerking van persoonsgegevens verbindt de Dienstverlener zich ertoe de gegevens te beveiligen door middel van een inspanningsverbintenis.

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor facturen die door de POS-software worden gegenereerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om elk van de geregistreerde transacties en de facturen te controleren alvorens deze naar zijn eigen klanten te sturen.

In geen geval zal de Dienstverlener aansprakelijk zijn voor enig indirect en/of onvoorzienbaar verlies of schade van de Klant of derden, met inbegrip van, in het bijzonder, winstderving, onnauwkeurigheid of corruptie van bestanden of gegevens, commerciële schade, verlies van omzet of winst, verlies van klanten of verlies van kansen die op enigerlei wijze en op enigerlei basis verband houden met deze Overeenkomst.

De Service Provider is niet aansprakelijk in geval van uitval van derden, in het bijzonder bij uitval van het internetnetwerk. De Service Provider is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-uitvoering van deze Overeenkomst of voor enige andere schade die wordt veroorzaakt door overmacht, een handeling van de Klant of een derde partij.

Indien de Dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld, mag het bedrag van de door de Klant gevraagde schadevergoeding niet hoger zijn dan het totale bedrag dat de Dienstverlener in de afgelopen twaalf (12) maanden aan de Klant heeft gefactureerd.

10.2. Verantwoordelijkheid van de klant

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de Applicatie en de Website. De Klant verbindt zich ertoe de Applicatie en de Website te gebruiken binnen de grenzen van deze Overeenkomst. De Klant is in het bijzonder alleen verantwoordelijk voor de transacties die zijn geregistreerd op de kassasoftware en de facturen die door deze software worden gegenereerd.

De Klant is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van zijn Klant en verbindt zich ertoe de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 te respecteren.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het verzenden van SMS-berichten en voor het naleven van de wet die van toepassing is op de communicatie via SMS en in het bijzonder artikel L.34-5 van het Franse wetboek voor post en digitale communicatie.

De Klant is verantwoordelijk voor het maken van een back-up van zijn gegevens op zijn eigen computersysteem. De Klant verbindt zich er tevens toe alle door de Dienstverlener aanbevolen veiligheidsmaatregelen te respecteren en toe te passen, in het bijzonder om de besmetting van gegevens of software met virussen te vermijden.

Ten slotte verbindt de Klant zich ertoe de Dienstverlener tijdig te betalen.

Artikel 12: Duur van het contract

Het contract wordt van kracht vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst door de partijen.

De duur van de verbintenis wordt beschreven in de "Tariefvoorwaarden" die op de inschrijvingsgarantie of op een andere door de partijen ondertekende drager staan.

Het contract wordt stilzwijgend verlengd voor een gelijkwaardige periode, tenzij het uiterlijk één (1) maand voor het einde van de verlengingsdatum voor het tweede jaar, twee (2) maanden voor het derde jaar en drie (3) maanden vanaf het vierde jaar per aangetekende brief met ontvangstbevestiging wordt opgezegd. Na het vierde jaar wordt de periode van drie (3) maanden gehandhaafd en niet verlengd.

Artikel 13: Prijsfacturatie

12.1. Algemeen

De tarieven en voorwaarden van de Diensten staan vermeld in de "Tariefvoorwaarden" die op de Abonnementsgarantie staan.

In geval van een prijswijziging wordt de nieuwe prijs uiterlijk één (1) maand voor de ingangsdatum van de nieuwe tarieven naar de Klant gestuurd. Deze kennisgeving wordt gedaan per e-mail en/of via de Applicatie of de Website. De Klant heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de nieuwe tarieven door een aangetekende brief of een e-mail te sturen naar de Dienstverlener, geadresseerd voordat de nieuwe tarieven van kracht worden. Bij gebrek aan verzet, of bij gebruik van de Applicatie of de Website na het van kracht worden van de nieuwe tarieven, wordt deze laatste geacht door de Klant te zijn aanvaard.

Voor elke specifieke aanvraag die niet in het contract is opgenomen, wordt een aparte offerte en facturering gemaakt, met name voor elke aanvraag voor aanvullende ontwikkeling.

De factuur is betaalbaar binnen dertig (30) dagen na de datum van uitgifte per cheque, overschrijving of domiciliëring.

Zonder afbreuk te doen aan eventuele schade, leidt het niet betalen van een vergoeding op de vervaldag door de klant automatisch tot :

 • de toepassing van een vertragingsrente gelijk aan driemaal de wettelijke rente, zonder voorafgaande ingebrekestelling en vanaf de eerste dag van de vertraging, vermeerderd met bijkomende bank- en beheerkosten; en
 • de onmiddellijke schorsing van de Diensten en de toegang tot de Aanvraag en de Website, na een ingebrekestelling per aangetekende brief met verzoek tot voorafgaande ontvangstbevestiging, na een periode van vijftien (15) werkdagen zonder resultaat is gebleven, en
 • een forfaitaire vergoeding voor incassokosten, ten bedrage van 40 euro, is van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving door de Klant verschuldigd in geval van laattijdige betaling.

12.2: Verbetering van de verkoop

Het abonnement op de diensten van de Applicatie houdt - tenzij anders overeengekomen tussen Partijen - standaard de betaling in van een abonnement tegen de volgende tarieven: 29 euro per maand voor gebruik van de Applicatie met een enkele rekening; 49 euro voor 2 tot 4 rekeningen; 69 euro voor 5 of meer rekeningen. Indien de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst één of meer rekeningen aan de Applicatie zou toevoegen, zal de prijs van het maandabonnement dus worden aangepast volgens het hierboven vermelde tariefschema.

De prijswijziging wordt dan via de Applicatie aan de Klant meegedeeld.

De partijen kunnen bij elke overeenkomst afwijken van de huidige tariefbepalingen, op voorwaarde dat dit tarief bij de verlenging van het contract wordt verhoogd.

Artikel 14: Beëindiging

11.1 Beëindiging zonder fout

Het contract kan zonder fout worden opgezegd door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, alleen in geval van faillissement, liquidatie, curatele of overmacht.

11.2 Beëindiging wegens wangedrag

Indien een van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, kan het contract worden opgezegd door een aangetekende brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van de andere partij, dertig (30) werkdagen na een per aangetekende brief met ontvangstbevestiging verstuurde ingebrekestelling, die zonder gevolg is gebleven. Om effectief te zijn, moet in de ingebrekestelling de tekortkoming(en) waarop het verzoek tot opzegging is gebaseerd, dwingend worden vermeld.

Artikel 15: Einde van het contract

Na beëindiging van de Overeenkomst heeft de Klant geen toegang meer tot de applicatie- en websitediensten.

Uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de effectieve datum van beëindiging van de Overeenkomst verbindt de Service Provider zich ertoe alle in de Applicatie opgeslagen gegevens van de Klant kosteloos aan hem te retourneren, zonder een kopie van welke aard dan ook te bewaren. De gegevens worden geretourneerd in een standaard marktformaat (.xls, .csv, etc.) dat het gebruik van de Applicatie niet vereist om te worden hergebruikt. Er wordt geen enkele andere dienst geleverd in termen van omkeerbaarheid, aangezien de dienstverlener niet verplicht is om de continuïteit van de geleverde dienst te waarborgen.

Artikel 16: Vertrouwelijkheid

De partijen komen onderling overeen dat dit contract en de gevolgen ervan strikt vertrouwelijk zijn. Bijgevolg onthouden de partijen zich ervan deze informatie aan derden bekend te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, die volledig vrij blijft om deze bekendmaking te aanvaarden of te weigeren, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht zijn of een administratieve of gerechtelijke autoriteit daarom verzoekt.

De Klant geeft echter, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de vorige paragraaf, de Service Provider toestemming om op elk medium en met elk middel te communiceren over het bestaan van de vermelding van de Klant in het kader van deze Overeenkomst.

Artikel 17: Overmacht

De aansprakelijkheid van de partijen is volledig gekweten indien de niet-nakoming van een of meer van de op hen rustende verplichtingen waarin deze overeenkomst voorziet, het gevolg is van een geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

De volgende gevallen worden beschouwd als gevallen van overmacht, naast de gevallen die gewoonlijk worden erkend door de rechtspraak van de Franse rechtbanken en gerechtshoven en zonder dat deze lijst beperkend is: onderbreking van de telecommunicatie, onderbreking van de energievoorziening, of elke andere omstandigheid die buiten de redelijke controle van de in gebreke blijvende partij valt (oorlog, staking, rellen...), aanval, overstroming...

In dit geval kan de in gebreke blijvende partij de beëindiging van dit contract vragen indien de oorzaak van de overmacht de goede uitvoering van het contract gedurende meer dan dertig (30) dagen verhindert, zonder dat zij enige schadevergoeding hoeft te betalen, en met behoud van het voordeel van de op de datum van het verzoek tot beëindiging verschuldigde bedragen.

In ieder geval zal de partij die haar verplichtingen niet nakomt als gevolg van een geval van overmacht de andere partij regelmatig op de hoogte houden van de prognose voor de verwijdering of het herstel van dit geval van overmacht, en de verplichtingen die voortvloeien uit dit contract worden opgeschort voor de duur van het geval van overmacht.

Artikel 18: Verplichting tot samenwerking

In het algemeen verbindt elke partij zich ertoe het Contract te goeder trouw uit te voeren, met name door met de andere partij samen te werken bij de uitvoering van de diensten waarvoor zij verantwoordelijk is, bijvoorbeeld door de andere partij alle documenten, informatie en gegevens te verstrekken die nodig of gevraagd zijn om de Dienstverlener in staat te stellen de Dienst te verlenen onder de voorwaarden die in het Contract zijn voorzien.

Elke partij verbindt zich ertoe een hoofdcontactpersoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het operationele toezicht op de uitvoering van het contract met de andere partij. Deze gesprekspartner moet over de nodige ervaring, bekwaamheid, autoriteit en middelen beschikken om zijn opdracht uit te voeren.

Voorafgaand aan de ondertekening van het Contract erkent de Klant dat hij van de Dienstverlener alle informatie heeft ontvangen die bepalend is voor zijn instemming en die rechtstreeks verband houdt met de inhoud van het Contract of de status van de Dienstverlener. De Dienstverlener herinnert de Klant er ook aan dat zijn informatieplicht geen betrekking heeft op een schatting van de waarde van de dienst die hij voor de Klant wil uitvoeren. Ten slotte herinnert de Dienstverlener de Klant eraan dat een onnauwkeurige economische beoordeling van de Dienst door de Klant voorafgaand aan de ondertekening van het Contract geen reden is voor het ongeldig maken van het aangegane Contract.

Artikel 19: Informatieplicht

Als professionele dienstverlener verbindt de Dienstverlener zich ertoe om tijdens de uitvoering van het Contract een informatieplicht tegenover de Klant te verzekeren.

De Dienstverlener vestigt de aandacht van de Klant op het feit dat de aangeboden Dienst een standaarddienst is die ontworpen is voor bedrijven van verschillende grootte die actief zijn in verschillende sectoren. Het is dus aan de Klant om vóór de ondertekening van de Overeenkomst (i) zijn behoeften nauwkeurig te definiëren, (ii) na te gaan of de Dienst beantwoordt aan de definitie van zijn behoeften en (iii) na te gaan of de Dienst zodanig is gedimensioneerd dat hij aan zijn eigen professionele doelstellingen kan beantwoorden, waarvan de Dienstverlener niet op de hoogte is. Indien Opdrachtgever nalaat de Dienstverlener een gedetailleerde schriftelijke uiting van zijn behoeften te geven, erkent Opdrachtgever dat het commerciële voorstel van de Dienstverlener geacht wordt een uiting van zijn behoeften te zijn.

De Klant erkent dat hij door de Dienstverlener is geïnformeerd dat de implementatie en het juiste gebruik van de Dienst waarschijnlijk afhangt van het vermogen van de Klant om een aantal van zijn interne organisatorische en/of operationele processen aan te passen.

Artikel 20 bis: Bescherming van persoonsgegevens van personen :

De Klant wordt geïnformeerd dat de Klant in het kader van het gebruik van de Applicatie verplicht zal zijn om Persoonsgegevens (hierna "PCD") te verwerken, als onderaannemer van de Dienstverlener, in de zin van de Europese Verordening nr. 2016/679, bekend als de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (hierna "GDR").

(i) Naleving van de instructies: in het kader van het beheer van de FTD's van zijn eigen klanten verbindt de Klant zich ertoe de instructies van de Dienstverlener strikt na te leven, zowel die welke in deze Overeenkomst zijn opgenomen als die welke hem nadien op enigerlei wijze zullen worden toegestuurd. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij in dit opzicht aansprakelijk kan worden gesteld indien hij de instructies van de Dienstverlener naast zich neerlegt en zich schuldig maakt aan het schenden van de PPR en/of enige nationale wetgeving die van toepassing is.

ii) Beginselen: de klant wordt ervan in kennis gesteld dat het beheer van de FTD's van zijn eigen klanten moet voldoen aan de beginselen die zijn opgesomd in artikel 5 van de DDR, namelijk: wettige, eerlijke en transparante, tot een minimum beperkte, veilige en evenredige verwerking voor de hieronder omschreven doeleinden.

iii) Soort verwerkte PCD's: in het kader van de aanvraag worden de namen, voornamen, geboortedatum, adres, telefoonnummer, geslacht en verkoopbonnen van klanten verzameld en verwerkt. Deze lijst kan veranderen afhankelijk van de versie van de Applicatie die door de Service Provider beschikbaar wordt gesteld. De klant zal zich echter onthouden van het verzamelen of verwerken van elk ander soort PCD dan die welke door de dienstverlener wordt geleverd, van welke aard dan ook, bij het gebruik van de Applicatie, en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, van het gebruik van de gratis annotatievelden die hem in de Applicatie ter beschikking worden gesteld voor het verzamelen van elk soort PCD dat niet in de Applicatie is voorzien. De Klant wordt erop gewezen dat hij aansprakelijk kan worden gesteld als hij deze vrije velden gebruikt om gevoelige gegevens over zijn eigen klanten te verzamelen (etniciteit, afkomst, seksuele geaardheid, religie, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand).

(iv) Doelstellingen van de verwerking: de PAD's die in het kader van het gebruik van de Applicatie worden verzameld, zullen worden gebruikt om klanten te identificeren, hun verzoeken om afspraken te registreren, contact met hen op te nemen in verband met de organisatie van deze afspraken, statistische berekeningen uit te voeren en commerciële prospectie te verrichten door hen aanbiedingen aan te bieden die overeenstemmen met hun gebruikelijke consumptie, hun geslacht en hun leeftijd. Vanwege het principe van dataminimalisatie, zoals vastgelegd in artikel 5 van de GDPR, heeft de Dienstverlener het type FAD dat in de Applicatie mag worden verzameld en verwerkt, strikt beperkt en de Klant ziet daarom af van het verzamelen van gegevens van enige andere aard. De hierboven gedefinieerde verwerkingsdoeleinden zijn aan verandering onderhevig. In geval van wijziging zal de Dienstverlener de Klant op de hoogte stellen van elke wijziging van de GCU onder de voorwaarden van artikel 20 van deze overeenkomst.

v) Bewaartermijn: de FTD's van eindklanten worden bewaard voor een maximum van zestien (16) jaar vanaf de laatste keer dat zij bij de klant zijn gevestigd, onder voorbehoud van de uitoefening van hun recht van uitwissing, overdraagbaarheid of verzet vóór het verstrijken van deze termijn.

(vi) Opslag van FAD's: de Klant wordt geïnformeerd dat de FAD's van personen, verwerkt door de Applicatie, worden opgeslagen bij de partners van de Service Provider, in overeenstemming met het DPR. De partners waarvan de servers en/of het hoofdkantoor zich buiten de Europese Unie bevinden, hebben zich allemaal gehouden aan de "Privacy Shield"-overeenkomst, die op 12 juli 2016 door de Europese Commissie is aangenomen en die de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensverwerking en -beveiliging waarborgt. Deze gegevens zullen op geen enkele wijze toegankelijk of bruikbaar zijn voor de partners van de dienstverlener.

(vii) Gebruiksbeperking: het is de Klant verboden de via de Applicatie verzamelde PCD's te gebruiken op een andere wijze dan in de Applicatie is voorzien en voor de werking van de Dienst, die is ontworpen om te voldoen aan de geldende wetgeving (privacy by design).

(viii) Informations des personnes concernées : l’information transparente des personnes concernées par le traitement de leur DCP est disponible sur le site de Wavy, rubrique « Données personnelles » et est effectuée par l’envoi automatique d’un courriel à l’adresse électronique lorsqu’elle est renseignée par les particuliers lors de la création de leur compte clients.  Le Client s’engage à être particulièrement attentifs aux instructions que le Prestataire pourrait lui faire parvenir, relativement à la bonne information des particuliers sur le traitement de leurs données et de leurs droits correspondants.

(ix) Exercice des droits des personnes concernées : le Client est informé que les personnes concernées par le traitement de DCP peuvent exercer les droits listés aux articles 15 et suivants du RGPD : droit d’information, d’accès, d’opposition, d’effacement, de limitation de traitement, de retrait du consentement et de portabilité des données. L’exercice de ces droits est assuré par le Prestataire dans des modalités rappelées sur le site internet Wavy, rubrique « Données personnelles ».

(x) Verzet tegen de verwerking: indien een persoon zich op het moment van de gegevensverzameling verzet tegen de verwerking, verbindt de Klant zich ertoe zijn keuze te respecteren en geen klantaccount voor hem aan te maken op de Applicatie.

(xi) Informeren van medewerkers: de Klant verbindt zich ertoe zijn medewerkers, opdrachtgevers, onderaannemers of medecontractanten te informeren over de verplichtingen die hen door dit artikel worden opgelegd, voorafgaand aan elke verwerking van FTD door deze medewerkers.

(xii) Onderaanneming: de Klant verbindt zich ertoe de Dienstverlener op voorhand te verwittigen indien hij een beroep wil doen op een onderaannemer om een PCD-verwerking in zijn naam uit te voeren en de Dienstverlener alle gevraagde informatie over de gekozen onderaannemer te bezorgen.

(xiii) PCD-beveiliging: de Klant verbindt zich ertoe de beveiliging van de gegevens die hij op zijn rekening in de Applicatie kan raadplegen te waarborgen en zijn wachtwoord niet bekend te maken. De Klant verbindt zich ertoe om de Dienstverlener onmiddellijk te verwittigen in geval van ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd kopiëren of beschadiging van de PCD's die in de "shop"-account van zijn vestiging zijn opgeslagen.

(xiv) Beëindiging: In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak, kunnen de door de Klant verzamelde gegevens op verzoek binnen een redelijke termijn aan de Klant worden geretourneerd.

De Dienstverlener verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn advies te geven en te antwoorden op alle vragen die door de Cliënt worden geformuleerd met betrekking tot de toepassing van de RGPD en, meer in het algemeen, de bescherming van de persoonsgegevens van zijn cliënten via zijn Data Protection Officer, wiens identiteit wordt vermeld op de website van de Dienstverlener, onder de rubriek "Persoonsgegevens".

Artikel 20b: Bescherming van de persoonsgegevens van de klant:

Le Client est également amené à fournir des Données à Caractère Personnel le concernant au Prestataire pour assurer le fonctionnement du Service. Le nom et le prénom du Client, ses coordonnées postales et électroniques, son numéro de SIRENE, son code d’activité NAF et la localisation de son siège social, serviront au Prestataire à des fins statistiques, de contact et de d’envoi d’offres commerciales en relation avec son activité professionnelle. Ces données seront stockées par le Prestataire chez ses partenaires, situés en Europe et aux Etats-Unis, en conformité avec le RGPD et l’accord « Privacy Shield ». Les DCP du Client seront conservées pendant toute la durée du Contrat, et par défaut pendant une durée maximale de dix (10) années à compter de la résiliation de celui-ci. Le Client peut exercer à tout moment ses droits d’accès, de rectification, d’effacement ou de portabilité de ses données, ainsi que d’opposition ou de limitation du traitement, en contactant le Prestataire à l’adresse électronique suivante : victor@wavy.fr, ou à l’adresse postale suivante : Société TDLS – Traitement des données – 34a rue des Vinaigriers – 75010 Paris. En cas de litige relativement au traitement des DCP du Client ou des particuliers, le Client aura la faculté de saisir la Commission Nationale de l’Informatiques et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy – 75007 Paris.

Artikel 20c: Bescherming van persoonsgegevens en export van klantenbestanden :

In het geval dat de functie "klantenbestand exporteren" wordt gebruikt, wordt de klant geïnformeerd dat hij dan verantwoordelijk wordt voor de gegevens die hem worden meegedeeld. Bijgevolg moet de Klant alle verplichtingen naleven die hem worden opgelegd door de wetten en reglementen, en in het bijzonder door de Europese Verordening nr. 2016/679 die bekend staat als de Algemene Verordening betreffende de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (RGPD).

De aandacht van de Klant wordt in het bijzonder gevestigd op zijn verplichting om zich op de hoogte te stellen van het wettelijk kader dat is vastgelegd voor de opslag, verzameling en verwerking van persoonsgegevens en om zich daar strikt aan te houden. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige inbreuk van de Opdrachtgever met betrekking tot de verwerking van welke aard dan ook van dergelijke gegevens.

Artikel 21: Klantenservice :

De Service Provider biedt de Klant een telefonische receptie voor assistentie en advies, open van 9.00 uur tot 18.00 uur op maandag en vrijdag en van 10.00 uur tot 16.00 uur op zaterdag, met uitzondering van de feestdagen en de zomervakantieperiode.

Artikel 22: Intrekking

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 211-3 van het Franse Consumentenwetboek heeft de klant het recht om het contract binnen veertien (14) dagen na ondertekening ervan op te zeggen indien het aantal werknemers van de klant niet meer dan vijf (5) bedraagt en indien het contract, dat buiten de vestiging van de klant is gesloten, niet binnen de gebruikelijke bevoegdheidssfeer van de klant valt.

Artikel 23: Wijziging van deze algemene voorwaarden

Deze Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle "Management"-contracten die tussen de Partijen worden gesloten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen een contractuele bepaling en deze algemene voorwaarden, heeft het contract voorrang.

De Dienstverlener heeft het recht om de inhoud van deze Algemene Voorwaarden tijdens de uitvoering van het Contract te wijzigen. In dat geval stuurt zij haar Cliënt de gekozen nieuwe tekst en deze heeft het recht bezwaar te maken tegen de toepassing van de nieuwe Algemene Voorwaarden door middel van een aangetekende brief binnen twee (2) maanden na ontvangst van de brief waarin hij van de wijziging op de hoogte wordt gesteld.

Artikel 24: Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

De nietigheid of ontoepasbaarheid van een van de bepalingen van dit contract leidt niet tot de nietigheid van de andere bepalingen, die hun volle kracht en draagwijdte behouden.

De partijen kunnen echter in onderling overleg overeenkomen de ongeldige bepaling(en) te vervangen.

Artikel 25: Toepasselijk recht

Op dit contract is het Franse recht van toepassing.

Artikel 26: Geschillen en bevoegdheidsverdeling

Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie, de uitvoering, de niet-uitvoering of de gevolgen van deze overeenkomst zal, indien het geschil voor de burgerlijke rechter wordt gebracht, worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel van Parijs.

Vooraleer een beroep te doen op een rechter, verbinden de partijen zich ertoe een poging tot minnelijke of gerechtelijke verzoening te doen.